• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.565
Tháng 04 : 81.256
Tháng trước : 98.800
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá trong tình hình hiện nay

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ, hớp lý về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong tình hình hiện nay.

Học viện Lục quân là trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học lớn của Quân đội. Những năm qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục - đào tạo, đặc biệt, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 86 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới; Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011 - 2020; Đề án kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo, đặc biệt quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoa XI). Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả để xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá trong tình hình mới. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe tốt, độ tuổi phù hợp, số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự kế tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong tình hiện nay.

Trên cơ sở chuẩn theo chức danh quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện đã chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đối với đội ngũ giảng viên, trong đó đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể người giảngviên cần có đó là: Sự kiên định, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với nhân dân, với Quân đội; có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn giữ vững niềm tin khoa học, ý chí quyết tâm trong bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; luôn say mê nghề nghiệp, giữ vững “đạo đức”, coi trọng chữ “tâm”; không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng; gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt các khâu, bước trong tuyển chọn nguồn giảng viên theo yêu cầu chuẩn hoá. Quá trình tuyển chọn nguồn giảng viên, Học viện luôn thực hiện đúng phương châm, phương thức và có cơ chế chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ và năng lực, sở trường, chuyên môn sư phạm, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… để bổ nhiệm làm giảng viên. Thực hiện quy trình tuyển chọn giảng viên bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ công khai, công bằng, dân chủ; bảo đảm đủ số lượng giảng viên cho thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Học viện được đào tạo cơ bản, với 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó trình độ tiến sĩ là 20,94%; trình độ thạc sĩ là 64,38%.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giảng viên. Hàng năm, Học viện xem xét và cử một số giảng viên đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn các lớp (khoá) do các cơ sở đào tạo trong và ngoài Quân đội tổ chức; tăng cường bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu chuẩn hoá cho đội ngũ giảng viên. Việc cử giảng viên đi đào tạo luôn gắn với quy hoạch, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá; được tiến hành trước khi đề bạt, bổ nhiệm. Đối với công tác bồi dưỡng Học viện thường xuyên nắm chắc thực trạng đội ngũ giảng viên để xác định kế hoạch, nội dung, phương thức bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ, hàng năm; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ có trình độ, năng lực, sở trường, phương pháp giảng dạy tốt, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên sớm tích luỹ để đủ điều kiện, tiêu chuẩn được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và danh hiệu nhà giáo. Hàng năm, Học việnxây dựng và thực hiện tốt kế hoạch cử giảng viên đi thực tế, nghiên cứu thực tếở các đơn vị trong toàn quân để thực hiện yêu cầu chuẩn hoá và nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy quản lý và kinh nghiệm thực tiễn.

Thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên KHXH&NV. Tiến hành quản lý đội ngũ giảng viên theo phân công, phân cấp rõ ràng, toàn diện; kết hợp chặt chẽ quản lý giảng viên với quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác việc nhận xét, đánh giá giảng viên, cán bộ, đảng viên thường xuyên và hàng năm. Phát huy tốt ý thức tự giác, vai trò của giảng viên trong tự quản lý, tự đánh giá. Đánh giá đội ngũ giảng viên luôn tuân thủ nghiêm nguyên tắc tính khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể trên các mặt công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng giảng viên, đặc biệt là nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Việc bố trí, sử dụng giảng viên luôn gắn với quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu, nhiệm vụ của từng khoa, bộ môn; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có kế thừa và phát triển.

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giảng viên. Học viện thường xuyên thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và của nhà trường, nhằm tạo động lực thúc đẩy đội ngũ giảng viên ra sức cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, gắn bó với nhà trường và nghề nghiệp. Căn cứ vào điều kiện, khả năng thực tế, Học viện luôn có chính sách động viên, khen thưởng, đãi ngộ đội ngũ giảng viên phù hợp, nhất là vấn đề nhà ở, hợp lý hoá gia đình, chế độ bồi dưỡng tương xứng trong giảng dạy và hoạt động khoa học; quan tâm đến hậu phương, gia đình của giảng viên; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ giảng viên tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng, tự tu dưỡng, tự phát triển và trưởng thành.

Quán triệt các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; tiến hành đồng bộ các giải pháp trên, nhằm góp phần chuẩn hoá đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện trong tình hình mới và là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng Học viện thành mô hình nhà trường thông minh, chính quy, tiên tiến, mẫu mực./.

1. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Học viện được đào tạo cơ bản, với 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó trình độ tiến sĩ là 20,94%; trình độ thạc sĩ là 64,38%.

2. Từ 2016 đến nay Học viện đã điều động, bổ nhiệm được 1214 đồng chí cán bộ; cử cán bộ đi thực tế 85 đồng chí.

3. Từ năm 2016 đến nay Học viện xét và cấp nhà công vụ cho 231 đồng chí.


Tác giả: CTĐ. Diêm Đăng Khang
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?